Summer camp
hoc bong

Stamford

Đại học Quốc tế Stamford khai trương cơ sở đầu tien tại Thai Lan vao năm 1995, gần Palm Hills Golf Resort, Hua Hin. Stamford được đưa vào danh sach c&aacute;c trường đại học tư thục của Bộ Giao dục Đại học Thai Lan. Stamford International University cung cấp cac chương trinh đại học va sau đại học cho sinh viên quốc tế va Thai Lan, bao gồm: kinh doanh và quản ly, truyền thông, quản lý khách sạn và công nghệ thông tin. Các chương trình, chương tr&igrave;nh giảng dạy v&agrave; bằng cấp được Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Bộ Ngoại giao Th&aacute;i Lan c&ocirc;ng nhận ho&agrave;n to&agrave;n.</p> <p>Kỳ nhập học: <strong>March (kỳ 3), July (kỳ 1), November (kỳ 2)</strong></p> <p><strong>Học tại campus: Bangkok, Rama9 hoặc Hua Hin</strong></p> <p><strong><u>Chương tr&igrave;nh học lấy bằng cử nh&acirc;n Internation Hotel Management trường Stamford, Th&aacute;i Lan</u></strong></p> <p>Ngo&agrave;i sự lựa chọn lấy bằng Bachelor of Business Administration&nbsp;in International Hotel Management tại trường Stamford ở Th&aacute;i Lan, sinh vi&ecirc;n c&oacute; thể lựa chọn bằng k&eacute;p với sự hợp t&aacute;c của trường Blue Mountains International Hotel Management School (BMIHMS) at Torrens University, Australia.</p> <p>Học sinh lựa chọn chương tr&igrave;nh International Pathway sẽ học 2 năm đầu tại trường Stamford v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh nốt phần c&ograve;n lại tại trường BMIHMS, &Uacute;c. Sinh vi&ecirc;n sẽ nhận được 2 bằng tốt nghiệp:</p> <p>&bull; BBA &ndash; International Hotel Management<br /> &bull; BB &ndash; International Hotel &amp; Resort Management</p> <p><strong>HỌC PH&Iacute;:</strong></p> <ul> <li><strong>Campus: Bangkok v&agrave; Rama9</strong></li> </ul> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:491px;" width="491"> <thead> <tr> <th style="width:236px;height:60px;"> <p><strong>Program</strong></p> </th> <th style="width:142px;height:60px;"> <p><strong>Total Tuition Fee<br /> (THB)</strong></p> </th> <th style="width:113px;height:60px;"> <p><strong>Total Tuition Fee<br /> (USD)</strong></p> </th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width:236px;"> <p>International Hotel Management</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center">650,000</p> </td> <td style="width:113px;"> <p align="center">19,697</p> </td> </tr> </tbody> </table> <ul> <li><strong>Campus Hua hin</strong></li> </ul> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:471px;" width="471"> <thead> <tr> <th> <p><strong>Program</strong></p> </th> <th> <p><strong>Total Tuition Fee<br /> (THB)</strong></p> </th> <th> <p><strong>Total Tuition Fee<br /> (USD)</strong></p> </th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p>International Hotel Management</p> </td> <td> <p>520,000</p> </td> <td> <p>15,758</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><strong><em>Học ph&iacute; tr&ecirc;n bao gồm ph&iacute; sinh vi&ecirc;n quốc tế l&agrave; 152 USD (5.000 THB) cho mỗi học kỳ.</em></strong></p> <p><strong>Y&ecirc;u cầu đầu v&agrave;o: </strong></p> <ul> <li>Tốt nghiệp THPT</li> <li>IELTS 6.0</li> </ul> <p><strong>Student visa</strong>: Thị thực ban đầu chỉ c&oacute; gi&aacute; trị trong 90 ng&agrave;y. Sau khi đến Th&aacute;i Lan, đăng k&yacute; th&agrave;nh c&ocirc;ng c&aacute;c kh&oacute;a học v&agrave; c&aacute;c lớp học bắt đầu, sinh vi&ecirc;n c&oacute; đủ điều kiện để gia hạn thị thực của họ.</p> <p>&nbsp;Th&ocirc;ng thường, phải mất 5 - 10 ng&agrave;y để c&oacute; được thị thực du học.</p> <p>Ph&iacute; đăng k&yacute; (khoảng $ 75 USD)</p>

Bài viết liên quan

Đối tác